GGZ-Verslavingszorg

images-pages-verslavingszorg

In grote delen van de Nederlandse gezondheidszorg zijn ingrijpende veranderingen gaande. De Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) is hierop geen uitzondering. De financiering verandert ingrijpend en door de diverse wijzen van bekostiging in de GGZ is de impact groot. De AWBZ, de Zorgverzekeringswet, de WMO, Justitiële financiering zijn bekostigingsvormen waar parallel deze wijzigingen plaatsvinden. Grote GGZ instellingen vergroten hun schaal om het hoofd te kunnen bieden aan grote (financiële) veranderingen.

Vanaf 2014 is er een stelselwijziging doorgevoerd, waarbij  1e en 2e lijn GGZ  plaats hebben gemaakt voor POH GGZ, de Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ. Cliënten zouden hierdoor vaker binnen de basis GGZ behandeld dienen te worden, waarbij de Gespecialiseerde GGZ cliënten met meer complexe dossiers behandelt.

Hierdoor wordt binnen de GGZ de zorg in grotere mate dichter bij de cliënt georganiseerd. De rol van de huisarts als regiseur neemt toe met daaraan gekoppeld de inzet van de POH-GGZ. De GGZ-huisartsenzorg zorgt voor goede diagnostiek en pas indien nodig doorverwijzing. De zorg dient hierdoor betaalbaarder, beter toegankelijk en beter afgestemd op noodzaak en behoefte te worden.

Binnen de verslavingszorg is de ontwikkeling naar integrale verslavingszorg de weg voor de komende jaren waarbij (sociale) verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg meer en meer samenwerken. Verschuiving naar wijkgerichte zorg en samenwerking met bijvoorbeeld gemeente en justitie maken de zorg niet alleen effectiever, meer rond de cliënt georganiseerd. Tevens kan betere regie plaats vinden en is er meer informatie bekend over de cliënt die ingezet kan worden bij de behandeling.

E-Health en (Tele)consultatie gaan een belangrijker rol spelen. Samenwerking in de keten, zelfregie, kwaliteit en meetbaarheid alsmede flexibel in kunnen spelen op wijzigende en complexe financieringen zijn kernbegrippen voor de toekomst.

De juiste software, ICT-middelen en innovatieve toepassingen dragen bij aan betere zorg door slimmere zorg.